El Trencalòs (Gypaetus barbatus) és un rapinyaire catalogat com a espècie de categoria A segons la Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals. Com a espècie molt sensible segons el Decret 148/1992, de 9 de juny, pel que es regulen les activitats otogràfiques, científiques i esportives que poden afectar a las espècies de la fauna salvatge. Catalogat com a espècie en perill d'extinció tant a Espanya com a la UE segons el Libro Rojo de los Vertebrados de España, d'acord amb la "Ley 4/1989, de 27 de mayo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres" y el "Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas". Tanmateix es troba inclòs a l'Annex I de la Directiva 79/409/CEE (espècies sensibles a l'alteració del seu hàbitat), l'Annex II del Conveni de Berna (espècies que requereixen mesures específiques de protecció), l'Annex II del Conveni de Bonn (espècie amb un estat de conservació desfavorable) i també l'Annex II de la "Llei de Protecció dels Animals de la Generalitat de Catalunya (espècie protegida de la fauna salvatge autòctona).